Förskolan - Somaliska

Ma ogtahay in waxbarashada ilmahaaga ay ka bilaabato dugsiga xanaanada?